งานซ่อมบำรุง

จากการเดินเครื่องจักรและระบบปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Operation) เป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์บางอย่างในสายการผลิตอาจเกิดปัญหา ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน อย่างกระทันหัน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยทันที หรือทางผู้ประกอบการอาจมีความต้องการที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยช่วงเวลาที่ต้องการปรับปรุงนั้นอยู่นอกจากช่วงบำรุงรักษาตามระยะเวลาประจำปี หากปรับปรุงหรือแก้ไขไม่ทันท่วงที อาจส่งผลให้สายการผลิตต้องหยุดชะงัก หรือมีความเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความล้มเหลว เราจะมีการพิจาณาถึงสาเหตุของปัญหาก่อนเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของงานโดยไม่คำนึงถึงขนาดของงานแต่อย่างใด ไม่ว่าขนาดของงานจะเล็กหรือใหญ่ เราพร้อมและยินดีเสมอที่จะให้บริการ

การบำรุงรักษาหลัก ๆ ของเรา สามารถแบ่งกลุ่มได้ ดังต่อไปนี้

 

เพื่อให้งานสาธารณูปโภคสำหรับการดำเนินกิจการโรงงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความสเถียร เพราะฉะนั้น การตรวจสอบ  การซ่อมบำรุง การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างใหม่ มักจะถูกทำในช่วงที่โรงงานปิดระบบการผลิตเพื่อทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลา เพื่อป้องการหยุดชะงักอย่างกระทันหันในระหว่างที่ระบบกำลังปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักการที่ดีและมีผลต่อการลดต้นทุน โดยจะถูกเรียกว่า “การหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการบำรุงรักษา”

 

 

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการบำรุงรักษาเพื่อให้การปฏิบัติการในโรงงานมีความปลอดภัย โดยทำการสังเกตส่วนย่อยต่าง ๆ ของระบบสาธารณูปโภคและระบบปฏิบัติการที่ใช้โรงงาน รวมถึงส่วนที่มีการเสื่อมสภาพ เกิดความเสียหาย หรือการสึกหรอ แล้วทำการประเมินว่าจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนของใหม่เพื่อแทนที่ของเดิม  เนื่องจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนของใหม่แทนที่ของชิ้นเดิมนั้นมีข้อจำกัดทั้งด้านการจัดหาของทดแทนภายใต้เวลาอันจำกัด การบำรุงรักษาเชิงป้องกันจึงเป็นหลักการบำรุงรักษาที่ดีที่สามารถทำได้ไปพร้อมกับการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงรักษาและยังเป็นการช่วยลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

 

 

แม้ว่าผู้ประกอบการได้ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันดังที่ระบุมาแล้วข้างต้น แต่ความผิดพลาดโดยบังเอิญของการผลิตหรือความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ในกรณีดังกล่าว การเข้าไปดูแล ซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเป็นเรื่องที่จำเป็นและมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง  เพื่อรักษาทรัพยากรด้านสาธารณูปโภคและการผลิตให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

เรา บริษัท ไทย นิปปอน แพล้นท์ จำกัด นอกจากจะให้บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และงานท่อแล้ว เรายังให้บริการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม งานโยธาและอาคาร รวมถึงงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เมื่อเราได้รับการติดต่อจากลูกค้า และมีการพิจารณาลักษณะของงานซ่อมบำรุงรักษาแล้ว เราจะทำการติดต่อกลับดังนี้

  • ในกรณีงานซ่อมบำรุงปกติทั่วไป ไม่เร่งด่วน เราจะติดต่อกลับภายใน 3 วัน
  • ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เรายินดีและพร้อมที่จะให้บริการท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้