บริษัท ไทย นิปปอน แพล้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ .2539 ในฐานะบริษัทที่ให้คำปรึกษา โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องจักรและระบบท่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อความต้องการของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าชาวญี่ปุ่นและความต้องการในต่างประเทศ เราจึงได้ขยายขอบข่ายการให้บริการและได้เริ่มดำเนินการให้ครอบคลุมไม่เพียงการบริการงานวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริการด้านการจัดซื้อ และการก่อสร้างด้วย (EPC)

 

ปัจจุบัน เราได้ขยายการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมงานบริการก่อสร้าง ผลิตเครื่องจักรกล, งานท่อ งานโครงสร้างเหล็ก งานอาคาร งานโยธา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบควบคุม จนกลายเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร
ด้านโยบายของบริษัท ไทย นิปปอน แพล้นท์ จำกัด คือ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการออกแบบอย่างมีคุณภาพ การควบคุมการประกอบชิ้นงาน และการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการทางด้านวิศวกรรมของบริษัทเรา

 

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทปรารถนาผลงานการออกแบบ การจัดการสั่งซื้อ และการก่อสร้างจากบริษัทที่มีเสนอราคาค่าบริการที่คุ้มค่า ทว่าลูกค้าต่างก็ยังต้องเสี่ยงกับปัญหาคุณภาพของงานและการล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดของงาน เพราะสาเหตุที่กล่าวมานี้เองที่ทำให้ บริษัท ไทย นิปปอน แพล้นท์ จำกัด เสนอตัวเป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหา และจัดการกับปัญหาต่างๆของลูกค้า

 

สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีที่มีความประสงค์จะขยายธุรกิจหรือมีโครงการใหม่ที่จะก่อตั้งในประเทศไทย มีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่ประกาศใช้ในประเทศไทย ในกรณีที่จำเป็นต้องติดต่อหรือยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หากท่านยังไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหน  บริษัท ไทย นิปปอน แพล้นท์ จำกัด สามารถตอบโจทย์ท่านได้ เรายินดีที่จะให้บริการ ให้คำปรึกษา และค้นหาคำตอบให้กับท่าน  เราพร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นตัวกลางในการติดต่อและดำเนินการแทน  ในนามของลูกค้าทุกท่าน  ตามขอบเขตที่ลูกค้าต้องการ และเรายังช่วยท่านตรวจสอบและให้คำปรึกษาเพื่อปรับแผนงานและการออกแบบด้วยหลักวิศวกรรม ที่ลูกค้าได้วางแผนและออกแบบเอาไว้แล้ว โดยวิศวกรไทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดในพื้นที่หรือเขตอุตสาหกรรมนั้น ๆ

 

นอกจากนี้  เรายังมีบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการจัดซื้อทั้งในส่วนของ อุปกรณ์ เครื่องจักร และวัสดุต่าง ๆ มีบริการจัดเตรียมเอกสารสัญญา พร้อมทั้งให้การดูและควบคุมคุณภาพการจัดซื้อหลังจากลูกค้ายืนยันรายการสั่งซื้อกับเรา เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้

บริการด้านการออกแบบ Engineering Services

จุดเด่นของบริษัท ไทย นิปปอน แพล้นท์ จำกัด คือการให้บริการด้านการออกแบบ โดยทีมงานของบริษัทเป็นผู้ดีไซน์แบบต่างๆ อย่างไรก็ดีงานเฉพาะทางบางด้านทางบริษัทจะทำงานออกแบบร่วมกับบริษัทคู่ค้าอีกต่อหนึ่งเพื่อความรวดเร็ว และจัดการปริมาณงานที่ต่างๆกันเพื่อให้งานที่ออกมาตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

งานควบคุมการประกอบเครื่องจักร Procurment Services

กระบวนการทำงานมีลักษณะสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ ราคาสมเหตุสมผล คุณภาพสูง และยึดมั่นตารางการทำงาน บริษัทของเรามีรายชื่อของบริษัทคู่ค้าในหลายระดับและมีความสามารถแตกต่างกัน เราจึงมีหน้าที่เลือกบริษัทคู่ค้าที่เหมาะสมที่สุดตามประสิทธิผลของราคาและความสามารถของบริษัทคู่ค้าเหล่านั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งชนิดของโครงการ เราจะรับผิดชอบดูแลคุณภาพงานจากบริษัทคู่ค้าที่เราเลือกและการควบคุมตารางการทำงานเช่นเดียวกับผู้ซื้อ

การควบคุมดูแลการก่อสร้าง Construction Supervision

การควบคุมดูแลการก่อสร้างเป็นขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละโครงการและเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้โครงการประสบความสำเร็จ ทางบริษัท ไทย นิปปอน แพล้นท์ จำกัด ได้มอบหมายผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลกำหนดการทำงาน คุณภาพ และความปลอดภัย

การควบคุมโครงการ Project Control

บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการโครงการแต่ละโครงการทำงานร่วมกับลูกค้า โดยมีผู้จัดการโครงการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามตารางงาน มีการตรวจสอบงาน การจัดทำเอกสารและสัญญาของโครงการ รวมไปถึงควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้รับเหมารายย่อย สำหรับการตรวจสอบผลการดำเนินงานนั้น หากทางลูกค้าต้องการให้มีการตรวจสอบเป็นพิเศษ ทางบริษัทจัดจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอกเพื่อตรวจสอบโดยใช้มาตรฐานและเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการระดับการทำงานและระดับการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ผู้ดูแลโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนการประเมินและรายงานผลความก้าวหน้าของงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าได้รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

บริการให้คำปรึกษา Consultant Services

เราให้บริการจัดเตรียมข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม สำหรับการดัดแปลงหรือก่อสร้างโรงงาน และการปฏิบัติการ (Operation) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี เราสามารถเป็นตัวกลางในการติดต่อหน่วยงานของรัฐให้กับลูกค้า รวมถึงการยื่นใบสมัครเพื่อขออนุญาตต่าง ๆ หรือยื่นเอกสารใด ๆ ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในนามตัวแทนของเจ้าของโครงการแทนลูกค้าได้

 

หน่วยงานหลักที่เรามีประสบการณ์ในการติดต่อ เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่ประกาศใช้ในประเทศไทยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของลูกค้าของเรา ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กระทวงแรงงาน  กระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น เราก็สามารถเป็นตัวกลางในการติดต่อและประสานงานให้แก่ลูกค้าของเราได้

 

สำหรับแปลนโรงงานอุตสาหกรรม และการออกแบบต่าง ๆ โดยลูกค้าเอง  ทางเรามีบริการ ในการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และรับรอง โดยวิศวกรไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพทุกระดับ และเราสามารถเป็นตัวแทนเพื่อยื่นขออนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานรัฐในนามของลูกค้าหรือเจ้าของโครงการอีกด้วย