วิธีการสมัคร

  • ผู้ที่สนใจกรุณาส่ง ประวัติการทำงาน,ระบุเงินเดือนที่ต้องการ,สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.  (ถ้ามี) สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)  รวมทั้ง รูปถ่ายปัจจุบัน

กรุณาส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ
รายละเอียดของงาน

–             ดูแลจัดการโครงการ

–             ประสานงานกับลูกค้า ผู้ขาย และผู้รับเหมา

–             ประสานงานกับวิศวกร

–             จัดเตรียมเอกสารออกแบบพื้นฐาน

–             จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการดูแลจัดการโครงการ

–             ออกแบบขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

–             โทอิค 650 คะแนน หรือมากกว่า

–             วิศวกรเคมี/เครื่องกล

–             มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

–             สามารถจัดเตรียมเอกสารเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Ms-Word, Excel, Power point

–             มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

ตำแหน่ง : วิศวกรออกแบบเครื่องกล
รายละเอียดของงาน

–             วิศวกรออกแบบเครื่องกลด้านโรงงานเคมี

–             ออกแบบ จัดซื้อ และติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงงานเคมี

–             จัดทำใบเสนอราคาของอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานเคมี

จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

–             มีความรู้ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล

–             โทอิค 600 คะแนน หรือมากกว่า

–             มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

–             มีความสามารถด้านการเขียนแบบ และจัดเตรียมแบบ

–             มีประสบการณ์ในการออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานเคมี

–             มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งอุปกรณ์

 

ตำแหน่ง : วิศวกรออกแบบระบบท่อ
รายละเอียดของงาน

–             ออกแบบระบบการวางท่อสำหรับโรงงานเคมี

–             ถอดแบบวัสดุ

–             ตรวจสอบระบบท่อของโรงงาน

จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

–             มีความรู้ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล

–             มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบการวางท่อสำหรับโรงงานเคมีอย่างน้อย 3 ปี

–             โทอิค 600 คะแนน หรือมากกว่า

–             มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

–             อายุระหว่าง 25-35ปี

 

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา/ออกแบบโครงสร้าง
รายละเอียดของงาน

–             ออกแบบโครงสร้างอาคาร

–             ตรวจสอบแบบและจัดเตรียมแบบ

–             จัดเตรียมใบเสนอราคา

จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 25,000-40,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

–             มีความรู้ด้านงานวิศวกรรมโยธา

–             โทอิค 600 คะแนน หรือมากกว่า

มีประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้างโดยเฉพาะงานออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างอาคารอย่างน้อย 3 ปี

–             มีความสามารถในการจัดเตรียมเอกสาร

–             มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

–             ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ